РУССКИЙ ЯЗЫК – NGA VĂN


1. ТРКИ: Тест по русскому языку как иностранному (đọc theo phiên âm tiếng Việt: TRKI) là bài kiểm tra tiếng Nga quốc tế, gồm các cấp độ từ thấp đến cao như sau:

ТЭУ:  тест элементарного уровеня (đọc phiên âm tiếng Việt : TEU) đạt trình độ vỡ lòng.

ТБУ: тест базового уровеня (đọc phiên âm tiếng Việt: TBU) đạt trình độ cơ bản.

ТРКИ-1 (TRKI-1) là chứng chỉ cần có để nhập học các trường Đại học Nga.

ТРКИ-2 (TRKI-2) cần có để nhận bằng tốt nghiệp cử nhân và thạc sỹ (không dành cho khối ngôn ngữ).

ТРКИ-3 (TRKI-3) cần có để nhận bằng cử nhân ngôn ngữ học.

ТРКИ-4 (TRKI-4) cần có để nhận bằng thạc sỹ ngôn ngữ học.

Contact Me on Zalo